Qualitat

La qualitat forma part de l’ADN de Derypol.

riu

Certificats

Derypol va incorporar un Sistema de Gestió de la Qualitat (UNE-EN-ISO 9001: 1994) segons estàndards internacionals en 1996. En l’actualitat, el Sistema Integral de Gestió (SIG) posseeix un estat de desenvolupament i maduresa destacables. Com a resultat de la nostra pròpia evolució, així com de l’adaptació de la nova norma de Qualitat UNE-EN-ISO 9001:2015, els nostres esforços se centren en els següents aspectes:

  • La satisfacció de client: millorar el servei i avaluar el grau de satisfacció per obtenir un feed-back que ens permeti millorar el nostre SIG.
  • Millora contínua: millora del nostre sistema a partir de les eines que aquest mateix ens proporciona: auditories, gestió de les incidències, avaluació del grau de satisfacció dels clients.
  • Màxima participació: ss pretén aconseguir la màxima participació del nostre personal, per compartir idees i propostes de millora, i així aconseguir, amb la col·laboració de tots, els objectius marcats per la nostra organització.

El nostre Sistema de gestió Mediambiental, es basa en les normes internacionals UNE-EN-ISO 14001:2015, OSHAS 18001:2007 i EMAS III.

Regulatory

El reglament europeu per al Registre, Avaluació i Autorització de Substàncies (Chemicals) REACH afecta la fabricació, importació i usos de tots els productes químics.

Garantir un elevat nivell de protecció sobre la salut humana i sobre el Medi Ambient, evitar disparitats entre les disposicions legals dels Estats membres i fomentar la substitució de les substàncies més perilloses quan hi hagi alternatives tècniques i econòmicament viables, són alguns dels objectius de l’REACH .

Les exigències que plantegen els diferents requisits normatius d’àmbit nacional, europeu i internacional, van comportar que el 2015 Derypol formalitzés la creació de la figura del Departament de Regulatory.

Sota la Direcció Tècnica i en sintonia amb els departaments d’R + D i Control de Qualitat, el departament de Regulatory, vetlla per garantir la seguretat dels nostres productes en relació amb els diferents requisits legislatius. És el responsable d’elaborar, revisar i actualitzar la documentació tècnica necessària per donar garanties i el suport necessari als nostres clients. També actua com a instrument de suport i control pel que fa a aplicacions industrials i com a assessor en països on la nostra companyia vol fer créixer el seu mercat.

Seguretat

Derypol va integrar la Seguretat en el seu Sistema Integral de Gestió (SIG), a partir de l’any 2001, amb la incorporació de l’RD 1254/1999 d’accidents greus.

La decisió d’integrar la Seguretat té el seu origen en el propi RD 1254/1999 i en l’oportunitat i avantatges que representa aprofitar l’estructura de gestió dels sistemes ja existents per a la Qualitat i el Medi Ambient.

Durant el 2006, Derypol va obtenir la certificació del seu sistema de gestió de prevenció de riscos laborals d’acord amb la norma OHSAS 18001: 1999, per la qual cosa s’han introduït millores tant a nivell de procediments com a nivell d’instal·lacions, promogudes per la implantació d’aquesta norma.

Actualment, ja fora de l’aplicació de l’RD1254 / 1999 després d’haver reduït l’ús i emmagatzematge de diferents substàncies, Derypol continua centrant tots els seus esforços a continuar treballant d’acord amb els estàndards de l’actual ISO 45001: 2018 i la legislació vigent.

Control de Qualitat

Els nostres laboratoris de control de qualitat identifiquen i analitzen cada lot individual de qualsevol matèria prima inicial rebuda dels nostres proveïdors d’acord amb les especificacions i mètodes analítics interns.

Control de Qualitat també dóna suport de seguiment de les operacions fabricades en planta així com donant també instruccions clares d’ajustos finals que permeten l’optimització de la qualitat en els nostres productes finals.
Al nostre magatzem de mostres mantenim les contramostres de totes les fabricacions durant un any.
Els nostres laboratoris de control de qualitat estan equipats per analitzar qualsevol especificació de les pactades amb els clients i necessàries per a la comercialització dels nostres productes.